31 januari, 2023

Sahlgrenska Universitetssjukhusets pågående studie: är nya och dyra läkemedel alltid bäst?

Just nu pågår en nationell studie som leds från Sahlgrenska Universitetssjukhuset om effekten på vissa läkemedel inom hjärtsjukvården. Forskningsresultaten och metoden har potential att bidra till att minska framtida läkemedelskostnader och effektivisera sjukvården.

Sahlgrenska Universitetssjukhusets huvudsakliga uppdrag är vård, utbildning, forskning och innovation. Det innebär att sjukhusets patienter får ta del av de senaste och mest avancerade behandlingarna som dagens medicinska utveckling tillåter. Men nya läkemedel är ofta dyra, och är nyast och dyrast alltid bäst? Det undersöker nu professor och universitetssjukhusöverläkare Elmir Omerovic i en pågående studie.

De senaste åren har läkemedelskostnaderna för Sahlgrenska Universitetssjukhuset ökat med 28 procent och var år 2021 uppe i 2,25 miljarder kronor. Den pågående studien ska undersöka effekten efter införande av ett specifikt läkemedel inom hjärtsjukvården.

– Det är skillnad på att genomföra kliniska studier via ett läkemedelsbolag på en utvald population och att börja tillämpa medicinen i verkligheten. Tyvärr är det få nya behandlingar som systematiskt utvärderas efter att de har införts i det kliniska arbetet. Denna studie kan etablera en viktig standard för att introducera och utvärdera effekten. Vårdens resurser är begränsade. Det är därför viktigt att särskilja kostnadseffektiva och livräddande nya behandlingar från dyra men ineffektiva behandlingar. Eller kostsamma behandlingar som inte är effektivare än billigare alternativ, säger Elmir Omerovic.

Den nya studien, med namnet SWITCH SWEDEHEART, syftar till att utvärdera de verkliga effekterna av införandet av nya behandlingsalternativ. Två olika mediciner som i dag används för att förebygga stroke, hjärtinfarkt och andra händelser hos personer med akut kranskärlssyndrom, jämförs. Båda dessa läkemedel är prövade och godkända i kliniska studier. Studien genomförs i sju svenska regioner som delats in i tre kluster. I startfasen behandlas patienterna i alla tre kluster med samma läkemedel (Ticagrelor) mot akut kranskärlssjukdom. Successivt, var nionde månad, övergår det ena klustret efter det andra till den andra medicinen (Prasugrel). Samtidigt granskas utfallet av antal dödsfall, stroke eller hjärtinfarkt från svenska kvalitetsregister.

– Vi följer upp resultaten i redan befintliga hälsoregister där urval av medicinsk tilldelning sker slumpmässigt i den verkliga miljön. Studien utnyttjar redan existerande infrastruktur i vården. På så sätt kan data inhämtas snabbt och effektivt från ett stort antal patienter till minimal kostnad. Samtidigt kan vi tillhandahålla viktiga data av hög kvalitet om effekten och säkerheten av nya behandlingar, säger Elmir Omerovic.

SWITCH SWEDEHEART har nu klarat av två av fyra steg och cirka 10 000 patienter har redan inkluderats i studien.

– Erfarenheterna från de deltagande regionerna är mycket positiva eftersom studien kommer att producera värdefull kunskap till minimal kostnad inom ett ämne som just nu är mycket kontroversiellt inom kardiologin, säger Elmir Omerovic.

Fakta: Kostnader och utveckling av nya läkemedel

De senaste åren har läkemedelskostnaderna för Sahlgrenska Universitetssjukhuset ökat med 28 procent, från 1,79 miljarder kronor år 2016 till 2,25 miljarder 2021.

Under de senaste två åren har prisskillnaden mellan Ticagrelor och Prasugrel varierat. Just nu är Prasugrel cirka 20 procent billigare.

Utveckling av ett nytt läkemedel startar med kliniska studier genomförda i samarbete mellan läkemedelsbolaget, sjukvården och myndigheter i tre faser: fas 1 (oftast friska frivilliga), fas 2 (begränsat antal patienter) och fas 3 (randomiserade studier med stort antal patienter). Efter kliniska studier ansöks om godkännande av läkemedlet till FDA (Federal Drug Agency) i USA och EMA (Europeiska läkemedelsmyndigheten) i Europa. I Sverige ansöker sedan läkemedelsbolaget om godkännande hos den statliga myndigheten TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) som beslutar om subvention och pris. I dag genomförs få studier, i så kallade fas 4, på den medicinska effekten efter införandet i vården.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 31 januari 2023 09:58
Uppdaterad: 31 januari 2023 09:58
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.