29 mars, 2023

Sahlgrenska Universitetssjukhuset lanserar nationell webbutbildning om tvångsvård 

En ny nationell webbutbildning om tvångsvård för vårdpersonal ska leda till bättre vård och mindre tvång inom psykiatrin.

Utbildningen finns tillgänglig i utbildningsplattformen Lärportalen. På bilden har Tito Haj påbörjat utbildningen. Han arbetar på den rättspsykiatriska Akutenheten på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Efter två års utvecklingsarbete lanserar nu Sahlgrenska Universitetssjukhuset en webbaserad utbildning om tvångsvård. Utbildningen vänder sig främst till sjukvårdpersonal som arbetar i den vuxenpsykiatriska heldygnsvården, men kan vara till nytta för alla som i sitt yrke ansvarar för tvångsvårdade patienter. Målet med utbildningen är att förebygga tvång och begränsningar i vården. 

– Vård som genomförs med tvång innebär ett stort ingrepp i en persons liv. Utbildningen behövs för att öka kunskapen om tvångsåtgärder och på så sätt bidra till att medarbetare och patient tillsammans arbetar för en bättre vård med mindre tvång. Och när tvång är absolut nödvändigt hoppas vi att utbildningen ska ge de verktyg som behövs för att öka patientens delaktighet och egenmakt, säger Charlotte Hveem, verksamhetsutvecklare inom Rättspsykiatri vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och projektledare för framtagande av utbildningen.  

Vad är tvångsvård?

Den psykiatriska vården kan under vissa förutsättningar vårda patienter mot deras vilja, så kallad tvångsvård. Tvångsåtgärderna regleras framför allt i lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV).

Den nya webbutbildningen omfattar bland annat praktisk tillämpning av den lagstiftning som reglerar psykiatrisk tvångsvård och har stort fokus på förebyggande insatser för att minska tvång och metoder för att öka patienters delaktighet och rättssäkerhet.  

– Det är viktigt att sjukvårdspersonal har kunskap om de lagar och regler som gäller för tvångsvård och att de reflekterar tillsammans med sina kollegor kring bemötande och etiska dilemman kopplade till mänskliga rättigheter som kan uppstå i tvångssituationer, säger Charlotte Hveem. 

Viktig del i att arbeta personcentrerat 

Initiativet till den nya webbutbildningen kom från Sahlgrenska Universitetssjukhuset som del i ett kontinuerligt och internt förbättringsarbete för att minska tvångsåtgärder i den vuxenpsykiatriska vården. 

– Det är ett omfattande förebyggande arbete som bottnar i det personcentrerade arbetssättet. I grunden handlar det om synen på, och förhållningssättet till patienten. Att varje person tillåts bli delaktig på riktigt – inte bara sitta bredvid när vården diskuteras. Och att det ska finnas en handlingsplan för hur personen vill ha det om en tvångsåtgärd blir nödvändig, säger Charlotte Hveem.

Här finns utbildningen

Utbildningen är digital och finns i Västra Götalandsregionens Lärportal. Den är dock öppen för alla.

Gå in på denna länk: Tvångsvårdsutbildning (vgregion.se)

Du som inte är anställd inom Västra Götalandsregionen behöver skapa ett konto för att kunna genomföra utbildningen. Det gör man enkelt genom en länk långt ned på sidan.

Ett resultat av regionalt och nationellt samarbete 

Arbetet med webbutbildning växte snabbt från att vara en intern utbildningssatsning till att bli först regional och därefter nationell. VGR Hållbarhetsavdelning och brukarorganisationen Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa Västra Götaland har varit viktiga samarbetspartners i framtagande.  

Agneta Persson och Anna-Karin Engqvist, Samordnare för förenings- och mänskliga rättighetsuppdrag, NSPH Västra Götaland framhåller patientdelaktigheten som en central del i utbildningen. 

– Att göra patienten delaktig i de små besluten, till exempel i vilken arm en spruta ska ges och vilken personal som ska sitta bredvid vid bältesläggning är viktigt för patientens upplevelse av tvångsåtgärden. Delaktighet i vården ökar också tilliten och därmed patientens vilja att frivilligt ta emot den behandling som den behöver, säger Agneta Persson.

Många människor har varit delaktiga i att ta fram utbildningen. Från vänster till höger: Maria Talja (VGR avdelning hållbarhet), Emma Broberg (VGR avdelning Hållbarhet), Linda Wesén (ePsykiatrienheten), Agneta Persson (NSPH i västra Götaland), Anna-Karin Engqvist (NSPH i Västra Götaland), Charlotte Hveem (Sahlgrenska universitetssjukhuset rättspsykiatri)

För VGR Hållbarhetsavdelning är den nya webbutbildningen en viktig del i förverkligandet av regionens hållbarhetsmål. 

– I Mål för Social Hållbarhet 2030 står det att medvetenhet om mänskliga rättigheter ska integreras i psykiatrin. Detta innebär till exempel ökad delaktighet för patienten och minskad användning av tvångsåtgärder, säger Emma Broberg, VGR Hållbarhetsavdelning.  

Sveriges kommuner och regioner, SKR, har också ingått i arbetet. Bland annat genom att ordna nationella webbinarium med psykiatrisamordnaren Ing-Marie Wieselgren för att samla inspel från hela landet. 

Webbutbildningen kommer att finnas tillgänglig i Västra Götalandsregionens Lärportal och uppdateras löpande till ny evidens eller förändringar i lagstiftningen. Den består av åtta avsnitt och kan användas för individuellt lärande eller där enskilda avsnitt används som diskussionsunderlag i enheters utvecklings- och värdegrundsarbete.  

Text: Karin Lerjestedt Walka
Publicerad: 29 mars 2023 11:01
Uppdaterad: 25 maj 2023 09:27
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.