10 februari, 2022

Sahlgrenska Universitetssjukhuset får högt betyg av blivande specialistläkare

Var fjärde läkare på sjukhuset är en ST-läkare under utbildning. Pandemin innebar utmaningar för utbildningen - men den årliga ST-enkäten visar att 9 av 10 ST-läkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset anser sig ha goda möjligheter att nå sina mål. Dessutom säger sju av tio som inte börjat forska än att de vill göra det i framtiden.

89 % av ST-läkarna att de har goda möjligheter att uppnå utbildningsmålen. Vidare säger 86 % av de svarande att de skulle rekommendera sin ST på Sahlgrenska Universitetssjukhuset till annan kollega.

ST-kansliet och ST-studierektorsrådet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset bedriver sedan många år ett kontinuerligt arbete med kvalitetsutveckling av sjukhusets ST-process. Den årliga ST-enkäten som går ut i slutet av året till alla SU:s ST-läkare är ett verktyg som mäter olika kvalitetsmarkörer såsom handledningsfrekvens, tid till självstudier, progressionsbedömning samt numera även ST-läkarnas forskningsaktivitet och -intresse. Resultaten för 2021 års ST-enkät är nu sammanställda och svarsfrekvensen ligger på 64 % (417 ST-läkare av totalt 652 har svarat).

Trots snart två år av pandemi som lett till osäkerhet, omställningar, restriktioner samt den enorma ansträngningen att leverera både covid- och icke-covidvård uppger 89 % av ST-läkarna att de har goda möjligheter att uppnå utbildningsmålen. Vidare säger 86 % av de svarande att de skulle rekommendera sin ST på Sahlgrenska Universitetssjukhuset till annan kollega.

– Det finns ett antal förbättringsområden men resultatet i stort är enormt glädjande, säger Oleg Davidsson Panfilov, en av sjukhusets två sjukhusövergripande ST-studierektorer.

Var fjärde läkare är under specialistutbildning

ST-läkarna utgör mer än 25 % av den totala läkarbemanningen på sjukhuset och har tagit ett tungt ansvar under pandemin.

– Resultaten är ett styrkebesked och ett gott betyg till hela organisationen kring våra fantastiska ST-läkare. Den organisationen består av ST-läkarna själva, ST-rådet, lokala studierektorer, områdesstudierektorer, utbildningsenhetens kursledare, administratörer och ledning. Tillsammans är vi starka och skapar en organisation som kan hantera många utmaningar säger Catharina Tennerhed, sektionsledare på ST kansliet.

Flera i organisationen kring ST-läkarna menar att resultaten är frukten av många års strukturellt arbete.

– Dessa enkätresultat visar att vi tänkt rätt under pandemin med att inte ställa in, utan att ställa om alla hundratals ST-utbildningar och ta oändligt många små och stora beslut i olika faser av pandemin med syfte att bibehålla en god kvalité och fortsätta med vårt stora utbildningsuppdrag på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, säger Diana Swolin-Eide, FoUU-chef/Prof.

Inga utbildningar ställdes in under pandemin

Diana Swolin-Eide berättar att majoriteten av specialistföreningarna i Sverige ställde in många av sina utbildningar (inte ST-utbildningarna, utan mer övergripande utbildningar för ST-läkare) under pandemins första år med en stor utbildningsskuld för många specialiteter som följd. Det har inte Sahlgrenska Universitetssjukhuset gjort. Oleg Davidsson Panfilov utvecklar:

– Våra sjukhusgemensamma utbildningar för ST-läkare täcker områden som behövs för att utveckla allmänna professionella färdigheter som specialist och Socialstyrelsen har inte sänkt kraven på måluppfyllelse vad gäller de allmänna delmålen.

De allmänna målen innefattar bland annat kunskaper och färdigheter inom kommunikation, ledarskap, förändringskunskap, handledning och klinisk instruktion, medicinsk vetenskap och svåra samtal.

– Allt detta har varit mycket aktuellt under pandemin, det har jag inte minst sett i mitt arbete som specialist inom intensivvården, säger Oleg Davidsson Panfilov.

– Genom vårt kontinuerliga arbete har vi lyckats förhindra en stor utbildningsskuld hos våra ST-läkare vad gäller de allmänna delmålen. Vi har hittills inte heller haft något klusterutbrott vid våra utbildningar. Det är en stor bedrift och jag vill rikta stort tack till alla som bidragit ute i verksamheterna, inte minst våra lärare som ofta är specialistläkare och hårt arbetande inom sina ordinarie verksamheter. Jag vill också tacka vårt ST-kansli, säger Diana Swolin-Eide.

Sju av tio vill forska i framtiden

Av 2021 års ST-enkät framgår att faktorer som gör ST-processen välfungerade är ST-utbildningar med hög kvalité, tydligt stöd av kollegorna, god kontinuerlig handledning, aktiva studierektorer samt gott klimat på kliniken.

– Det är inte självklart att dessa faktorer fungerar som önskat under en pandemi, men det är områden som ST-kansliet aktivt arbetar med, så som utbildning och stöd till studierektorer, handledningsutbildningar, lokala aktiviteter samt tydliga kommunikationsvägar, säger Catharina Tennerhed.

Sedan 2019 är forskning ett nytt fokusområde i ST-enkäten. 2021 års resultat visar att ca 17 % av ST-läkarna på Sahlgrenska Universitetssjukhuset är doktorandregistrerade och 15 % av ST-läkarna har disputerat.

– Detta är siffror vi vill höja. Glädjande är att enkäten visar att ca 69 % av ST-läkarna, som ännu inte engagerat sig i forskningen, är intresserade av att börja forska. Detta är ett resultat som står sig och således ett intresse som alla inom FoUUI och akademin måste ta vara på, säger Diana Swolin-Eide.

Så tas resultaten omhand

De verksamheter som har tillräckligt många svarande kommer få specifik återkoppling på ST-enkäten till sina ST-studierektorer, som analyserar och jämför verksamheternas resultat. Syftet är att lyfta fram positiva exempel samt i dialog med lokala ST-studierektorer och verksamhetschefer detektera förbättringsområden. Verksamheterna får med hjälp av ST-enkäten en god möjlighet att följa effekten av sina förbättringsinsatser över tid. Redovisning och jämförelse av verksamheter på SU kommer ske på OLG område 1–6 under mars-april månad och sedan får arbetet fortsätta gemensamt med att satsa på ännu bättre resultat för 2022.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 10 februari 2022 08:00
Uppdaterad: 10 februari 2022 08:27
Kategori: KARRIÄR: FORSKARE

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.