29 juni, 2021

Ökat förtroende för Sahlgrenska Universitetssjukhuset under pandemin

Västra Götalands invånare associerar Sahlgrenska Universitetssjukhuset med bra bemötande och hög medicinsk kompetens. Samtidigt ökar förtroendet för sjukhuset som helhet, särskilt bland yngre. Det visar en ny förtroendemätning för Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Sjukhusdirektör Ann-Marie Wennberg besökte flera IVA-enheter under pandemin. Foto: Paul Björkman

Syftet med förtroendemätningen som görs i samarbete med SOM-institutet vid Göteborgs universitet är att följa hur boende i Västra Götaland uppfattar hälso- och sjukvården vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Undersökningen genomfördes mellan februari och mars i år och är en uppföljning av en tidigare mätning som genomfördes under samma period 2020, men innehåller också nya frågor kopplade till pandemin. Undersökningen fokuserar på det allmänna förtroendet för Sahlgrenska Universitetssjukhuset och uppfattningar kring den medicinska kvaliteten, personalens bemötande, organisationens effektivitet och tillgången till vård.

– Högt förtroende är en viktig förutsättning för hälso- och sjukvården. Svensk sjukvård har fått mycket beröm för hanteringen av pandemin. Nu ser vi tydligt att förtroendet för Sahlgrenska Universitetssjukhuset ökar, det är en bekräftelse på medarbetarnas stora insatser under året som också stärker universitetssjukhuset och regionen i arbetet framöver, säger Ann-Marie Wennberg, professor och sjukhusdirektör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Undersökningen ligger väl i linje med tidigare mätningar om sjukvården i Sverige som helhet, bland annat från Göteborgs universitet, där förtroendet ökat kraftigt under det gångna året, vilket delvis kan kopplas till den pågående pandemin.

Rapporten visar bland annat att:

  • 76 procent av de boende i Västra Götaland har högt förtroende för det sätt som Sahlgrenska Universitetssjukhuset sköter sitt arbete, en ökning med 15 procentenheter jämfört med samma period 2020.
  • De som vårdats på sjukhuset har generellt sett ett högre förtroende för Sahlgrenska Universitetssjukhuset än de som inte besökt sjukhuset det senaste året. Gruppen som har högst förtroende är äldre, boende i och omkring Göteborg och de som varit vårdtagare de senaste 12 månaderna. Göteborgarnas förtroende för sjukhuset har ökat från 65 procent till 83 procent.
  • Förtroendet ökar i samtliga åldersgrupper, jämfört med samma period förra året. Som mest ökar förtroendet bland unga mellan 18 och 34 år.
  • Social tillit och förtroende för beslutsfattare är viktiga bakomliggande faktorer som har ett tydligt samband med hur högt förtroende de boende i Västra Götaland har för sjukhuset.  Organisationens effektivitet får också signifikant högre betyg jämfört med förra året.
  • En hög andel av de svarande anser att den medicinska kvaliteten och personalens bemötande fungerar ganska bra eller mycket bra, både i allmänhet och specifikt kopplat till pandemin. Den medicinska kompetensen är det ämne som oftast nämns och ökar mest i jämförelse med ett år tidigare när Västra Götalandsborna i fritext svarar på vad de associerar med Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

    – Vi har i tidigare mätningar sett ett stärkt förtroende för olika samhällsinstitutioner under pandemin. I synnerhet för sjukvården har vi sett en tydlig förtroendeökning under det gångna året. Den här rapporten visar att detta också gäller förtroendet för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, säger Björn Rönnerstrand, doktor i statsvetenskap på SOM-institutet vid Göteborgs universitet.

Fakta: Förtroendet för Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2021

Det dataunderlag som ligger till grund för undersökningen har samlats in genom en webbenkät till respondenter som medverkar i Medborgarpanelen, en del av SOM-institutet vid Göteborgs universitet.

Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 28 mars 2021. Totalt bjöds 3000 slumpmässigt rekryterade personer mellan 18–80 år in att delta, varav 1781 svarade vilket ger en deltagarfrekvens på drygt 59 procent. Samtliga svarande är boende i Västra Götaland. Undersökningen innehåller frågor om den medicinska kvaliteten, personalens bemötande, organisationens effektivitet och tillgången till vård.  Men också en sammanställning av fritextsvar där de svarande själva har fått formulera sina tankar om Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Medborgarpanelen är en webbaserad panel bestående av sammanlagt cirka 75 000 respondenter som återkommande får medverka i undersökningar om politik, samhälle och hälsa.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 29 juni 2021 08:00
Uppdaterad: 30 juni 2021 08:20
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.