28 februari, 2022

Nu nyinviger Sahlgrenska Universitetssjukhuset Centrum för sällsynta diagnoser

När kunskapen kring genetik ökar har också antalet personer med sällsynta hälsotillstånd blivit fler. Nu storsatsar Västra Götalandsregionen genom Sahlgrenska Universitetssjukhuset för att patientgruppen ska få rätt vård genom hela livet.

Den 21 till 28 februari lyser gångbroarna vid Sahlgrenska sjukhuset i grönt, rosa och blått. Fotograf: Johanna St Michaels

Utredningarna av hälsotillstånden startar i tidig ålder och därför har Centrum för sällsynta diagnoser tidigare varit en del av verksamheten på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. Nu är verksamheten istället placerad inom verksamheten Klinisk genetik och genomik på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Organisationsförändringen ska underlätta patienternas övergång från barn- till vuxensjukvården.

– Det är viktigt att vi får en robust organisation kring Centrum för sällsynta diagnoser. För många av de här patienterna handlar det om att hantera många olika läkarkontakter. Det fungerar så länge det finns föräldrar om stöttar sitt barn men blir svårare när barnet passerar 18 års ålder och måste klara sig själv, konstaterar Lars Rydhede, biträdande sjukhusdirektör och ordförande i det nya ledningsrådet.

Centrum för sällsynta diagnoser blir inte ett fysiskt centrum dit patienter kommer för omhändertagande, utan verkar i form av samverkan, koordinering och kunskapscenter. Det kan handla om att hitta expertteam/experter lokalt eller nationellt (ibland även internationellt). I uppdraget ligger också att stötta i hur patient och vårdgivare ska agera gentemot andra samhällsstödfunktioner. Uppdraget gäller för hela Västra sjukvårdsregionen.

– Många patienter har redan idag kontakt med vår verksamhet under utredningsfasen eller punktvis under livet. Genom CSD Väst kommer vi kunna verka som ett sammanhållande kompetenscentrum kring patientgruppen, Lovisa Lovmar, verksamhetschef för Klinisk genetik och genomik.

Centrum för sällsynta diagnoser samarbetar med och stöttar 27 expertteam på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, och arbetar för att fler sällsynta hälsotillstånd ska ha ett multidisciplinärt omhändertagande genom ett expertteam eller motsvarande funktioner. Expertteamen omfattar redan idag ett brett spektrum, det kan handla om Huntingtons sjukdom, medfödda metabola sjukdomar eller primära immunbristsjukdomar hos barn och vuxna.

Satsningen på ett helhetsgrepp för patienter med sällsynta diagnoser syns också i det europeiska nätverket ERN. Sverige är representerade inom flera områden. Bland annat sällsynta epilepsier hos barn och vuxna.

Här nedan kan du se en film om hur det europeiska expertnärverket EpiCARE samarbetade kring en liten patient med svårbehandlad epilepsi.

Fakta Sällsynta diagnoser och CSD Väst

Sällsynta diagnoser är inget ovanligt – en halv miljon svenskar lever med just ett sällsynt hälsotillstånd. Däremot är kunskapen och kännedomen om diagnoserna låg och därför finns idag ett Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) vid varje universitetssjukhus för att stödja professionen samt patienten och dess anhöriga att finna information, experter och patientföreningar gällande diagnosen. CSD verkar för att personer med ett sällsynt hälsotillstånd ska få rätt till adekvat diagnostik, omsorg och behandling.

Centrum för sällsynta diagnoser Väst (CSD Väst)

CSD Väst ska arbeta för att uppmärksamma patientgruppens olika utmaningar och jobba för att förbättra vårdstrukturen med målet att inkludera de patienter som har ett sällsynt multiorganpåverkande hälsotillstånd.

Verksamheten klinisk genetik och genomik är en viktig aktör i arbetet med sällsynta sjukdomar. Dels genom sitt mottagningsarbete för patienter och familjer med genetisk sjukdom, dels genom laboratoriet som genomför genetiska utredningar av många av de sällsynta hälsotillstånden. Cirka 80 procent av de sällsynta diagnoserna har en genetisk orsak.

Vad är en sällsynt diagnos?

Sällsynta hälsotillstånd handlar om tillstånd som drabbar färre än 1 på 2000

Ca 5% av Sveriges befolkning uppskattas idag leva med ett sällsynt hälsotillstånd, vilket motsvarar en halv miljon människor i Sverige.

Det finns över 7 000 sällsynta diagnoser, så varje diagnos i sig är ovanlig.

Ca 80% av de sällsynta diagnoserna har en genetisk orsak.

Definition av Sällsynta Hälsotillstånd enligt Socialstyrelsen:

Sällsynta hälsotillstånd medför vanligen varaktiga konsekvenser för livsvillkoren och särskilda problem som betingas av sällsyntheten. De kräver speciell kompetens och ofta samordnade insatser från hälso- och sjukvården och övriga samhället.

Källa: www.csdsamverkan.se

Sällsynta Dagen

Sällsynta dagen äger rum på skottdagen var fjärde år, numera även varje år den siste februari, och är ett svenskt initiativ som grundades 2008 av Riksförbundet Sällsynta Diagnoser för att öka medvetenheten om just sällsynta diagnoser. Ett sätt att skapa intresse och medvetenhet är att lysa upp olika byggnader i världen i dessa färger. Läs mer på www.rarediseaseday.org/

 

 

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 28 februari 2022 09:05
Uppdaterad: 28 februari 2022 09:15
Kategori: Sällsynta dagen

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.