18 juni, 2024

Trend bruten – förtroendet för Sahlgrenska Universitetssjukhuset ökar

70 procent av de boende i Västra Götaland har ett ganska eller mycket högt förtroende för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, en ökning jämfört med förra året. Det visar en förtroendemätning genomförd av SOM-institutet vid Göteborgs universitet på uppdrag av Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

När de svarande själva får berätta vad de associerar med Sahlgrenska Universitetssjukhuset är det precis som tidigare år ämnen som kompetens samt bemötande och omhändertagande som är vanligast förekommande. Fotograf/Källa: Johanna Ewald St Michaels, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset mäter årligen sedan 2020 allmänhetens förtroende för sjukhuset, i samarbete med SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Syftet är att följa upp och mäta hur boende i Västra Götaland uppfattar hälso- och sjukvården vid regionens universitetssjukhus.

Rapporten handlar om det allmänna förtroendet för Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt uppfattningar om den medicinska kvaliteten, personalens bemötande, organisationens effektivitet och tillgången till vård. Förtroendet ligger överlag stabilt, men efter en toppnotering under pandemin har förtroendet minskat något sedan 2021.

Årets rapport visar att den negativa trenden är bruten. I årets mätning uppger 70 procent av de tillfrågade i Västra Götaland ett ganska eller mycket högt förtroende för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Det är en signifikant ökning jämfört med 2023.

– Allmänhetens förtroende är en förutsättning för ett offentligt finansierat sjukvårdssystem. Sahlgrenska Universitetssjukhuset åtnjuter ett ökat förtroende från allmänheten – trots rapporter om sjukvårdskris och hårt arbete för att sänka kostnader. Medarbetarnas kompetens och bemötande får enormt högt betyg av allmänheten, det gör mig stolt som sjukhusdirektör, säger Boubou Hallberg.

Fakta: förtroendet år för år

2024: 70 procent
2023: 66 procent
2022: 71 procent
2021: 76 procent.
2020: 61 procent

Rapporten visar bland annat att:

  • Personer mellan 18–34 år anger ett väsentligt högre förtroende för Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2024 jämfört med året innan. Från 60 procent till 71 procent.
  • Av resultaten framgår att förtroendet för Sahlgrenska Universitetssjukhuset är fortsatt som högst bland äldre i åldersgruppen 65–80 år, 74 procent.
  • Patienter och anhöriga är generellt sett den grupp som har högst förtroende. Den absolut största skillnaden gäller personalens bemötande där cirka 88 procent av patienterna är positiva jämfört med cirka 63 procent av de som inte hade besökt sjukhuset.
  • När de svarande själva får berätta vad de associerar med Sahlgrenska Universitetssjukhuset är det kompetens samt bemötande och omhändertagande som är vanligast förekommande. Ämnet resurser står för den största ökningen där nedskärningar och besparingar nämns i högre grad än tidigare år.

– 7 av 10 har ett ganska eller mycket högt förtroende för Sahlgrenska Universitetssjukhuset i år. Det ligger ganska exakt i linje med det generella förtroendet för sjukvården i Sverige. Vi ser också en ökning av förtroendet jämfört med föregående år, vilket skulle kunna bero på att bedömningar om den medicinska kvaliteten och personalens bemötande har blivit mer positiva, vilket också syns i de öppna svaren där både sjukvårdens kompetens men också bemötande och omhändertagande omnämns oftare jämfört med tidigare år. Men vi ser också att resurser och besparingar nämns i väsentligt högre utsträckning jämfört med tidigare år, när de svarande själva fritt får berätta vad de associerar med Sahlgrenska Universitetssjukhuset, säger Anders Carlander, doktor i psykologi, forskare på SOM-institutet vid Göteborgs universitet och en av studiens författare.

Läs rapporten från SOM-institutet

Totalt bjöds 3000 respondenter in att delta i undersökningen i februari och mars 2024. 2100 svarade vilket ger en deltagarfrekvens på cirka 66 procent. Samtliga svarande är boende i Västra Götaland.

Data har samlats in genom en webbenkät. Undersökningen bestod huvudsakligen av fyra frågor kring förtroende samt uppfattningar kring fyra områden som berör hälso- och sjukvården vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset (personalens bemötande, organisationens effektivitet, den medicinska kvaliteten samt tillgången till vård).

Läs rapporten här:

Förtroendestudie Sahlgrenska Universitetssjukhuset (2024)

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 18 juni 2024 09:47
Uppdaterad: 19 juni 2024 11:08
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.