24 november, 2023

Sahlgrenska Universitetssjukhuset i samarbete med Chalmers för att utveckla sjukhusvård i hemmet

Med ca 6 miljoner kronor i finansiering från det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health kan Sahlgrenska Universitetssjukhuset utveckla sjukhusvård i hemmet tillsammans med Chalmers tekniska högskola, Innovationsplattformen, Södra Älvsborgs Sjukhus och Skaraborgs Sjukhus. "Med ett så här stort projekt med medel från Medtech4Health blir det möjligt att jobba systematiskt med utveckling av sjukhusvård i hemmet", säger Maria Taranger, områdeschef område 6 på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

"Vi vet att de patienter som fått den här typen av vård från oss är mycket nöjda och att fler önskar att de ska erbjudas vård hemma", säger Maria Taranger, områdeschef på Sahlgrenska Universitetssjukhusets med anledning av att sjukhuset och Chalmers tekniska högskola har fått ett stort statligt anslag för att utveckla sjukhusvård i hemmet. Foto: Ines Sebalj och Johanna Ewald St Michaels

Projektet syftar både till att kartlägga befintliga strukturer kring sjukhusvård i hemmet och forska kring utveckling av nya metoder. Det blir ett viktigt stöd för den övergripande satsningen på en utvecklad sjukhusvård i hemmet som nu görs i Västra Götalandsregionen och för Sahlgrenska Universitetssjukhuset en del i satsningen Sahlgrenska Hemma.

Syftet är att utveckla lösningar och komma över hinder för att kunna använda medicintekniska lösningar i hemmet, men också titta på hur nya innovativa arbetssätt kan utvecklas. Flera exempel från sjukvården kommer studeras och utvecklas. Lärdomar och erfarenheter ska användas för att skapa en bättre vård som gynnar patienter och sjukvården.

– Men det är egentligen inte tekniska problem. Den stora utmaningen är i stället hur vi sätter in tekniken i ett organisatoriskt sammanhang för att få full effekt, säger Andreas Hellström universitetslektor vid institutionen för teknikens ekonomi och organisation på Chalmers och ledare för det nya projektet som involverar forskare från flera institutioner.

Andreas Hellström påpekar också att det är många aktörer som länge har pratat om omställningen som behövs inom vården och hur den kan bli möjlig genom de lösningar och innovationer som tekniken kan erbjuda.

Andreas Hellström. Foto: Carolina Pires Bertuol

– Det erbjuds redan i dag mer egenvård, vården blir alltmer mobil och under pandemin exploderade de digitala vårdkonsultationerna. Tekniken som redan finns möjliggjorde detta, säger Andreas Hellström.

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset finns det flera exempel på sjukhusvård som bedrivs i patienternas hem och Chalmers har via styrkeområde Hälsa och teknik jobbat med plattformen När vården flyttar hem.

– Vi har under flera år haft olika verksamheter som gett möjlighet till vård hemma. Nu behöver den här utvecklingen skyndas på, för att lösa kompetensförsörjning och ekonomiska frågor. Men också för att vi vet att de patienter som fått den här typen av vård från oss är mycket nöjda och att fler önskar att de ska erbjudas vård hemma, säger Maria Taranger, områdeschef för område 6 och ordförande för Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrgrupp för Sahlgrenska hemma.

Det här gjorde det naturligt för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Innovationsplattformen, Chalmers, Södra Älvsborgs Sjukhus och Skaraborgs Sjukhus att ansöka om medel för projektet Utveckling av sjukhusvård i hemmet och det tilldelades cirka sex miljoner kronor inom ramen för Medtech4Health som är ett nationellt strategiskt innovationsprogram finansierat av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Projektet har också fått 1,7 miljoner kronor från Västra Götalandsregionens miljö- och regionutvecklingsnämnd.

– Jag tycker dessutom att det här projektet visar väldigt påtagligt vilket bra samarbete som finns mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset Chalmers, Västra Götalandsregionen och Göteborgs Universitet. Vår breda samverkan har verkligen gett resultat och jag har aldrig varit med om att det varit så enkelt att skriva ihop en ansökan med så många parter eftersom vi alla strävar mot samma mål, säger Andreas Hellström.  

– Samarbetet mellan sjukvården och tekniska högskolan visar dessutom att det här verkligen är en samhällsfråga, säger Maria Taranger. Vi vill att man ska tänka: hemma först, på sjukhus om det behövs.

– Vi behöver inventera, undersöka och etablera innan tekniken plockas in i ordinarie drift och det här blir en arena där vi kan se om vi har någon nytta av lösningarna. Tekniken ska matcha behoven och den här arenan kan användas för ”matchmaking”, säger Maria Taranger.

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset finns det redan flera exempel på vård som sker hemma och kommer kunna utvecklas, men också på verksamheter där det kan vara intressant att se vad det kan finnas för möjlighet att flytta hem hela eller dela av vården.

Exempelvis finns det möjlighet att jobba vidare med sjukhusets mobila team, och se hur dessa kan utvecklas och samordnas till exempel kring expertkonsultation i hemmet. Tanken är också att jobba vidare med ambulansvården, för att utveckla digitala verktyg och beslutsstöd.

– Hur kan exempelvis ambulanspersonalen lättare fatta beslut om vilka patienter som kan få vård hemma och vilka som behöver tas in på sjukhus? säger Maria Taranger.

Under projektet ska man också titta på lämpliga patientgrupper. Inom ortopedkliniken finns det patientgrupper som skulle kunna ha nytta av vård hemma, till exempel patienter med diabetssår och mjukdelsinfektioner. Även på infektionskliniken finns det patienter med långa behandlingstider som skulle kunna behandlas hemma.

Maria Taranger, foto: Paul Björkman

En viktig del i projektet blir att jobba kunskapsinsamlande och att studera resultaten från fallstudierna för att dra lärdomar ur det praktiska arbetet. Men också att lyssna på brukarperspektivet.

– Det bästa sättet att förstå ett system är att förändra det, säger Andreas Hellström. Och vi behöver studera vilka möjligheter vi har och vad patienterna behöver, exempelvis kring möjlighet till återhämtning i en lugn och trygg hemmamiljö, men också kring frågor som säkerhet, användarvänlighet och resurseffektivitet.

Samarbetet mellan alla parter gör det möjligt att studera och utveckla omställningen mot mer sjukvård i hemmet.

– Det är glädjande att det finns ett projekt med möjlighet till ökad forskning, säger Maria Taranger.

– Teknikinnehållet i svensk sjukvård är hög men vi behöver bli ännu bättre på att samverka för att tekniken ska komma patienterna till godo på bästa sätt i deras hemmiljö. Genom forskningssamarbetet vill vi öka förståelsen och kapaciteten för en förbättrad sjukhusvård i hemmet. Detta med målet att ge de patienter som kan en återhämtning och vård i en bekvämare och mindre stressad miljö i hemmet, säger Andreas Hellström. 

Maria Taranger håller med och ser hur samarbetet ska kunna hjälpa till sjukhuset med att kunna identifiera och flytta ut en större del av sjukvården till patienternas hem.

– Tankesättet ska finnas hos alla verksamheter, man ska fråga sig om vården kan utföras hemma. Antingen med fysiskt besök, digital kontakt eller genom egenvård, säger Maria Taranger. Blir vi mindre beroende av sängar på sjukhus för att ge människor hjälp så blir det mer anpassat till vad våra patienter önskar och samtidigt mer resurseffektivt.

– Det ska bli tydligt för göteborgarna att Sahlgrenska Universitetssjukhuset inte bara erbjuder sjukvård man kommer till fysiskt, utan att sjukhusets kompetens också kan finnas hemma hos dig.

Text: Patrik Centerwall
Publicerad: 24 november 2023 10:06
Uppdaterad: 24 november 2023 16:54
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.