11 december, 2020

Palliativt centrum förser vården med viktig kunskap om vård i livets sista tid

Palliativ vård ska vara tillgänglig för alla som behöver den, oavsett diagnos och var man vistas i livets sista tid. I tio år har Palliativt centrum arbetat med att förverkliga den målsättningen.

Sedan 2016 utgör sjuksköterska och kurator från Palliativt Centrum, tillsammans med en läkare, ett Palliativt konsultteam. Teamet har regelbundna ronder på elva enheter inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset och är tillgängligt för telefonrådgivning och patientbesök både för sjukhuset, primärvården och den kommunala hälso- och sjukvården på kontorstid. Bild: Johanna Ewald St Michaels

Runt 90 000 personer avlider varje år i Sverige, cirka 80 procent efter en längre eller kortare sjukdomstid. Det visar på ett stort behov av palliativ vård i alla delar av sjukvården och den kommunala vården och omsorgen, menar Hans Gunnarsson, chef för Palliativt Centrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Hans Gunnarsson.

– För att klara detta behövs kunskapsutveckling och kunskapsspridning från de specialiserade palliativa verksamheterna ut i akutsjukvården, primärvården och den kommunala vården och omsorgen, säger han.

Det är bakgrunden till Palliativt Centrum (PC) som öppnade på Sahlgrenska Universitetssjukhuset år 2010. I år firar centrat tioårsjubileum.

Utbildning är grunden

Uppdraget för det nya centrumet är fyrdelat. Kunskapsspridning och kompetenshöjning inom palliativ vård är grunden. Det sker både genom egna utbildningar och genom att centrumets medarbetare medverka på utbildningsdagar, arbetsplatsträffar och liknande möten på olika enheter.

– Utbildningarna vänder sig ofta till hela vårdteamet, eftersom teamarbete är en hörnsten inom palliativ vård, betonar Linnéa Carling, sjuksköterska.

Palliativt Centrum svarar också för kurser för ST-läkare och föreläsningar för studenter inom utbildningarna på Sahlgrenska akademin.  I ett samarbete med Palliativt Utvecklingscentrum i Lund anordnas en tvådagars samtalsutbildning för specialistläkare.

– Det finns ett stort sug efter mer kunskap. Att utbilda och sprida kunskap om palliativ vård till våra kollegor i olika delar av vården är fantastiskt roligt, säger Malin Bengtsson, en av enhetens sjuksköterskor.

Utveckling av palliativ vård

En annan del av uppdraget är att stimulera till och stötta utveckling inom palliativ vård. Det har under åren bland annat inneburit medverkan i utvecklingsprojekt på den palliativa vårdavdelningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och samarbetsgrupper mellan Palliativa sektionen och den avancerade hemsjukvården (ASIH).

Marie Anjou.

– Utvecklingsprojekt i större eller mindre skala är viktiga för att kvalitetssäkra vården. understryker Marie Anjou, sjuksköterska.

Centrumets medarbetare deltar också i de nätverk för palliativ vård som finns i Västra Götaland, nationellt och internationellt.  

Rådgivning till vården

Det tredje uppdraget – rådgivning – har utvecklats mycket de senaste åren. Sedan 2016 utgör sjuksköterska och kurator från Palliativt Centrum, tillsammans med en läkare, ett Palliativt konsultteam. Teamet har regelbundna ronder på elva enheter inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset och är tillgängligt för telefonrådgivning och patientbesök både för sjukhuset, primärvården och den kommunala hälso- och sjukvården på kontorstid.

Teamet har valt att ha en låg tröskel, berättar Barbro Ingemarsdotter Fredriksson, överläkare i konsultteamet. Ingen remiss behövs – det är bara att ringa. Vanliga frågor till konsultteamet handlar om symtomlindring, omvårdnadsproblem, psykosociala problem och frågor kring fortsatt planering och vårdnivå för patienten.

– Teamet vill gärna komma in så tidigt som möjligt i vårdförloppet. Man vet idag att det är en fördel för patienten att komplettera den sjukdomsspecifika behandlingen med ett palliativt förhållningssätt i ett tidigare skede, i stället för att bara begränsa den palliativa vården till livets slut. Det innebär att man inriktar sig mer på livskvalitet, välbefinnande och stöd till närstående, säger Barbro Ingemarsdotter.

Aktiv forskning

Forskning bedrivs också på Palliativt Centrum. Sedan 2010 har fem forskningsprojekt genomförts. Dessa har resulterat i sexton vetenskapliga artiklar under åren. Nya projekt är på gång – bland annat en studie om hur covid-19-pandemin har påverkat svårt sjuka personer och deras närstående.

Inger Benkel.

– Vår styrka är att ha forskningen nära kopplad till det kliniska arbetet, så att resultaten snabbt kan prövas och användas”, kommenterar Inger Benkel och Ulla Molander, docenter på enheten.

Profilområden är närståendes situation och behov av stöd samt tidig integrering av palliativ vård. Medarbetarna har varit flitiga deltagare med postrar och presentationer på nationella och internationella konferenser.

Stark utveckling under tio år

Vid starten 2010 anställdes en utvecklingssjuksköterska på heltid samt kurator och läkare på deltid. Nu arbetar tre sjuksköterskor som har magisterexamen heltid på Palliativt Centrum. En fjärde sjuksköterska är professor vid Sahlgrenska akademin och tjänstgör 20 procent. Tre läkare, varav en docent, är knutna till enheten på olika tjänstgöringsgrad. Enhetens kurator är docent och delar sin tid mellan forskning och kliniskt arbete. En FOUUI-sekreterare arbetar med bland annat utbildningsadministration. Sedan hösten 2019 finns också en dietist knuten till enheten.

Enhet har utvecklats mycket under de tio år, konstaterar Inger Benkel, kurator som varit med sedan starten.

– Vår vision är att även fortsatt få vara med och driva en utveckling där palliativ vård når alla som behöver den oavsett var man vårdas eller vilken sjukdom man har.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 11 december 2020 08:56
Uppdaterad: 27 maj 2021 13:48
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.