31 mars, 2023

Ny utvärdering: Topplacering för klinisk forskning i Västra Götaland

Den kliniska forskningen i Västra Götaland får högsta betyg i en ny utvärdering från Vetenskapsrådet, och bibehåller därmed sin ledande position i landet. Särskilt starka områden är forskningens kvalitet och citeringsgrad, samt forskarnas förutsättningar.

Västra Götalandsregionen tillsammans med Göteborgs universitet får toppbetyg i Vetenskapsrådets senaste utvärdering av den kliniska forskningens kvalitet. Fotograf: Paul Björkman

Kvaliteten på den kliniska forskningen i Sverige utvärderas återkommande av Vetenskapsrådet. 2018 rankades ALF-region Västra Götaland, alltså Västra Götalandsregionen tillsammans med Göteborgs universitet, som bäst i landet. Den nya rapporten presenterades 31 mars och visar att ALF-region Västra Götaland bibehåller sin topplacering, nu tillsammans med ALF-region Uppsala.

Vetenskapsrådets utvärdering är uppdelad i tre huvudområden: Den vetenskapliga produktionens kvalitet, forskningens kliniska betydelse och samhällsnytta, samt forskningens förutsättningar. Genomlysningen är omfattande och involverar även internationella experter, med syfte att lyfta och premiera goda exempel i alla ALF-regioner.

Jan Kilhamn, forsknings- och utvecklingschef i Västra Götalandsregionen.

ALF-region Västra Götaland får högsta betyg på första och tredje punkten, vilket innebär att den vetenskapliga produktionen bedöms vara av mycket hög kvalitet.

– Vetenskapsrådet poängterar att vår region har både bredd och spets. Vi är internationellt konkurrenskraftiga inom en rad områden och har ett robust användande av olika källor i den kliniska forskningen. Det ligger väl i linje med vårt tidigare resultat och vi vill arbeta för att ytterligare stärka de goda relationerna mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet, säger Jan Kilhamn, forsknings- och utvecklingschef i Västra Götalandsregionen.

Den andra punkten som får högsta betyg i ALF-region Västra Götaland är forskningens förutsättningar. Vetenskapsrådet pekar på en strategisk och välorganiserad verksamhet för att stödja klinisk forskning, samt en utmärkt tillgång till forskningsinfrastruktur.

Eva Wiberg, rektor för Göteborgs universitet.

– Det mycket goda omdömet från Vetenskapsrådet är ett styrkebesked för det kluster inom life science, där både Göteborgs universitet och regionen ingår. Utvecklingen inom det klustret drivs i hög grad framåt av just klinisk forskning, säger Eva Wiberg, rektor för Göteborgs universitet.

Stor satsning på registerforskning

Ett av de områden som ALF-region Västra Götaland valt att satsa extra på sedan den senaste utvärderingen, är registerforskning. Det har bland annat lett till att nya professurer inrättats och större möjligheter i användandet av registerdata. Ett strategiskt arbete kring att medarbetare ska kunna kombinera klinik och forskning har också lett till att antalet medarbetare med en docentur ökar stadigt på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

– Sahlgrenska Universitetssjukhuset bedriver ledande forskning på många områden. Nu visar en nationell utvärdering med internationella paneler att vi behåller vår nationellt ledande position och att de satsningar vi gör ger resultat. När vi arbetar tätt tillsammans inom akademi och sjukvård höjer vi varandra och bidrar dessutom till att lyfta den kliniska forskningen i hela landet, säger Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och professor vid Göteborgs universitet. 

Agneta Holmäng, professor och dekan på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Agneta Holmäng, professor och dekan på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, lyfter också det goda samarbetet som en framgångsfaktor för den kliniska forskningen:

– Det är naturligtvis positivt att vi kommer så väl ut i en extern utvärdering med internationella experter. Det är ett kvitto på våra framgångsrika forskares starka insatser. En viktig faktor är också det goda samarbetet mellan akademin, regionen, universitetssjukhuset och näringslivet. Vetenskapsrådet lyfter att vi utvecklat samarbetet med Chalmers och industrin, vilket är mycket positivt. Sverige är ett litet land, vi måste hela tiden bredda och stärka våra samarbeten, säger hon.

Om utvärderingen

Det huvudsakliga syftet med Vetenskapsrådets utvärdering av den kliniska forskningens kvalitet och fördelningsmodellen för ALF-ersättningen är att identifiera, lyfta fram och premiera goda exempel i form av ALF-regioner som utmärker sig nationellt genom sitt kvalitetsarbete och därmed kan fungera som kvalitetsdrivande förebilder, så att det långsiktiga målet att främja hela nationens kliniska forskning på sikt kan uppnås.

Om ALF-avtalet

ALF är en förkortning för ”Avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården”. ALF-avtal finns mellan staten och de sju regioner där det finns universitet med medicinsk fakultet (läkarutbildning). ALF-region används som ett samlingsnamn för region och universitet.

I avtalet står att 20 procent av ALF-ersättningen för klinisk forskning ska fördelas på basis av forskningens kvalitet. Fördelningen av medlen utgår från resultaten från Vetenskapsrådets utvärdering.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 31 mars 2023 13:48
Uppdaterad: 06 april 2023 07:05
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.