22 augusti, 2023

Ny förtroendemätning: högt betyg för bemötande och medicinsk kvalitet

75 procent av de boende i Västra Götaland anser att den medicinska kvaliteten och medarbetarnas bemötande på Sahlgrenska Universitetssjukhuset fungerar ganska eller mycket bra. Det visar en undersökning gjord av SOM-institutet vid Göteborgs universitet i samverkan med Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Foto: Johanna Ewald St Michaels, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Sedan 2020 genomför SOM-institutet vid Göteborgs universitet på uppdrag av Sahlgrenska Universitetssjukhuset en förtroendemätning med syftet att följa hur de boende i Västra Götaland uppfattar hälso- och sjukvården vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Undersökningen fokuserar på det allmänna förtroendet och uppfattningar kring den medicinska kvaliteten, personalens bemötande, organisationens effektivitet och tillgången till vård.

Anders Goliger, kommunikationsdirektör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Foto: Ines Sebalj

Det övergripande resultatet visar att 66 procent av de boende i Västra Götaland har ett ganska eller mycket högt förtroende för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Det innebär en tillbakagång från toppnoteringarna under pandemiåren. Men det är samtidigt högre än vid det första mättillfället 2020. Den positiva synen på Sahlgrenska Universitetssjukhusets kompetens håller en stabil nivå över tre års tid. 75 procent av de boende i Västra Götaland anser att den medicinska kvaliteten och medarbetarnas bemötande på Sahlgrenska Universitetssjukhuset fungerar ganska eller mycket bra.

– Allmänhetens förtroende är avgörande för Sahlgrenska Universitetssjukhuset och vi ser att det är fortsatt högt, även om det är något lägre än under pandemin. Styrkan i universitetssjukhuset sitter inte i byggnaderna utan i medarbetarnas kompetens. Det är glädjande att allmänheten värderar den högt när den medicinska kompetensen och bemötande bedöms, säger Anders Goliger, kommunikationsdirektör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

– Vi ser också att frågan om det verksamhetsnära arbetet med att minska vårdköerna har en stark relation till det allmänna förtroendet för Sahlgrenska universitetssjukhuset, vilket är intressant. Det skulle kunna tolkas som att frågor om vårdköer och tillgången till vård är grundpelare när det kommer till att bygga ett starkt förtroende för sjukvården, säger Anders Carlander, som är doktor i psykologi, forskare på SOM-institutet vid Göteborgs universitet och en av studiens författare.

Anders Carlander, doktor i Psykologi och forskare på SOM-institutet vid Göteborgs universitet och en av studiens författare. Foto: Johan Wingborg

– Årets rapport visar att det allmänna förtroendet för Sahlgrenska universitetssjukhuset följer samma mönster vi ser i nära nog alla andra mätningar – att coronapandemin gav ett ökat förtroende för i princip hela sjukvården, och att förtroendenivån nu har landat kring en ny normalnivå. Detta är i grunden ett positivt resultat då pandemin gav en ökad exponering och kunskap om sjukvården, och människor blev då medvetna om att sjukvården fungerar relativt väl. Det omvända förhållandet hade ju också kunnat gälla, det vill säga att en ökad exponering hade kunnat synliggöra brister i sjukvården och då hade vi förmodligen sett förtroendet sjunka i stället för att öka, säger Anders Carlander.

Rapporten visar bland annat att:

  • 66 procent av de tillfrågade har ett ganska eller mycket högt förtroende för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. År 2022 var siffran uppe i 71 procent. Toppnoteringen var år 2021 med ett förtroende på 76 procent. Förtroenderapporten genomfördes första gången år 2020, då var förtroendet på 61 procent.
  • Cirka 75 procent anser att den medicinska kvaliteten och personalens bemötande fungerar ganska eller mycket bra. Bemötande och omhändertagande som ofta benämner positiva möten och sjukhusets medarbetare har blivit något vanligare sedan förra årets mätning.
  • Vårdtagare uppger ett högre förtroende jämfört med de som inte besökt någon av sjukhusen (Östra sjukhuset, Mölndals sjukhus, Sahlgrenska sjukhuset) de senaste åren. Cirka 75 procent av vårdtagarna har ett ganska eller mycket högt förtroende, jämfört med 61 procent för de som inte varit i kontakt med vården.

Fakta: Förtroenderapport Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2023

Det dataunderlag som ligger till grund för undersökningen har samlats in genom en webbenkät till respondenter som medverkar i Medborgarpanelen, en del av SOM-institutet vid Göteborgs universitet.

Undersökningen genomfördes mellan den 28 februari och 27 mars 2023. Det är också en uppföljning av tre tidigare enkätstudier som genomfördes under samma tidsperiod 2020, 2021 och 2022. Totalt bjöds 3000 respondenter in att delta i undersökningen varav 2014 svarande vilket ger en deltagarfrekvens på cirka 67 procent. Samtliga svarande är boende i Västra Götaland.

För nedladdning: Förtroendestudie Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2023

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 22 augusti 2023 13:14
Uppdaterad: 23 augusti 2023 09:34
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.