6 februari, 2024

”Ett nytt krisläge kan uppstå plötsligt”

Sahlgrenska Universitetssjukhuset fortsätter satsningen på att utbilda läkare i beredskap- och katastrofmedicin. Till hösten startar en ny omgång i den unika utbildningen vars aktualitet snarast ökat med den senaste tidens utveckling och uttalanden från högsta politiska nivå.

Till hösten börjar nästa omgång av utbildningen i beredskaps- och katastrofmedicin som är unik för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. "Ett nytt krisläge kan uppstå plötsligt och det gäller att vi nu bygger upp förmåga och kunskap att möta ett sådant scenario så att vi har möjligheter att hantera detta", säger kursledare Jonas Zimmerman. Foto: Eng Foto, Jonas Zimmerman, Ines Sebalj.

– Vi inom läkarkåren har tappat mycket kunskap om att hantera kriser. Så man kan säga att vi behöver återta en förmåga som har gått förlorad, säger Jonas Zimmerman, kursledare för utbildningsprogrammet Beredskap och Katastrofmedicin.

Jonas Zimmerman är också ST-läkare samt doktorand och med i styrgruppen för utbildningen. Tillsammans med Disa Lyon som är programkoordinator förbereder han nu nästa kursomgång, där ansökningsperioden nyligen har öppnat.

– Om vi tittar på erfarenheter från pandemin så ser vi att mycket gick bra, men det berodde inte framför allt på att vi var så väl förberedda utan snarare att krisen trappades upp över tid och det fanns viss möjlighet att parera. Men det var också mycket som vi inte hann hantera. Ett nytt krisläge kan uppstå plötsligt och det gäller att vi nu bygger upp förmåga och kunskap att möta ett sådant scenario så att vi har möjligheter att hantera detta, menar Jonas Zimmerman.

Behov av kunskap om att hantera katastrofer

Första omgången av utbildningen startade 2023 på uppdrag av förra sjukhusdirektören Ann-Marie Wennberg. Bakgrunden var det försämrade omvärldsläget som tillsammans med färska erfarenheter från pandemin gjorde det tydligt att det behövdes bättre beredskap och kunskap om att hantera katastrofer och liknande händelser inom läkarkåren.

Kursledningen har en gedigen erfarenhet och kunskap inom frågan. Jonas Zimmerman är doktorand inom katastrofmedicin och ingår i Centrum för katastrofmedicin vid Göteborgs Universitet . Han har själv tjänstgjort i katastrofzoner, till exempel i Ukraina. Amir Khorram-Manesh som är kursledare har forskat på katastrof- och beredskapsmedicin och är en av de ledande experterna i Sverige. Viktor Glantz, projektledare som sitter med i styrgruppen är planeringsledare inom beredskap och säkerhetsskydd på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Disa Lyon och Jonas Zimmerman förbereder nästa omgång av utbildningen utbildningsprogrammet Beredskap och Katastrofmedicin. Foto: Patrik Centerwall.

Eftersom utbildningen är så ny blir det några ändringar i upplägget inför den andra omgången.

– Vi ser till att ta vara på kursdeltagarnas synpunkter och gör noggranna utvärderingar, säger Disa Lyon. Utifrån dessa har vi ändrat lite i innehållet.

Bland annat innebär det att utbildningen blir lite kortare och det kommer att bli mer av vissa moment. Till exempel kommer Sahlgrenska Universitetssjukhusets beredskapsorganisation att introduceras tidigare i kursen. Det blir också mer fokus på prehospital krisledning och civilmilitär samverkan.

Utformas i samarbete med Försvarsmakten

Det säkerhetspolitiska läget i omvärlden påverkar naturligtvis utbildningen i stort, men eftersom kursen kom till stånd först efter det försämrade omvärldsläget har den inte behövts justeras så mycket.

– Utbildningen utformas i samarbete med Försvarsmakten, säger Jonas Zimmerman. Och om vi ser till aktuella uttalanden om att Sverige behöver vara förberett för krig så är det tydligt att den här utbildningen har hamnat helt rätt. Den är viktig för Sahlgrenska Universitetssjukhuset men också för regionen och nationen.

Men Jonas Zimmerman och Disa Lyon understryker också att det inte bara handlar om krig, händelser som jordskredet vid Stenungsundsmotet och sprängningen på Övre Husargatan hade mycket väl kunnat bli större händelser med flera skadade.

Kursen omfattar sex veckor uppdelade i två moduler som är utspridda under hösten 2024 och våren 2025. Den första modulen är inriktad på att bygga upp teoretiska och praktiska kunskaper som knyter an till Sahlgrenska Universitetssjukhusets beredskapsplan.

I modul två handlar det mer om övning och träning, för att skapa färdigheter att hantera olika situationer. Då går vi mer in på det praktiska att hantera kris- och katastroftillstånd såväl ledarskapsmässigt, som stabsnivå och den kliniska vardagen.

– Läkarna som utbildas blir sjukhusets spjutspetskompetens inom beredskap och katastrofmedicin och ingår i sjukhusets ordinarie beredskapsnätverk efter utbildningen. Målet är att de tar med sig sina kunskaper till sina verksamheter och fortsätter arbetet på klinikerna. Exempel kan vara att öva i table-top-format, utvärdera och uppdatera beredskapsdokument och åtgärdskort eller samverka klinikövergripande. På så sätt stärks sjukhusets förmåga att förstå vad som behövs vid en krissituation.  

När fler nu utbildas planeras även en alumniverksamhet, så att de som gått kursen kan fortsätta att hålla kontakten och engagera sig i aktuella frågor. Kursdeltagarna blir dessutom instruktörer i övningsverktyget MACSIM, det upphandlade systemet för Sahlgrenska Universitetssjukhuset och VGR som används för att förbereda sig för katastrofsituationer.

Vem tycker ni ska söka?

– Läkare inom de akuta verksamheterna har såklart en given ingång, men sjukhuset behöver en bredare kår som kan dessa frågor. När det oväntade inträffar vet vi att det uppstår flaskhalsar där man minst kan ana det, så det är viktigt med flera specialiteter. Vi behöver en spridning inom hela läkarkåren, tycker Jonas Zimmerman och Disa Lyon.

Mer om utbildningen

Utbildningsprogrammet Beredskap och Katastrofmedicin för läkare startade första omgången hösten 2023. Hösten 2024 börjar nästa omgång. Utbildningen vänder sig till ST- och specialistläkare anställda på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Utbildningen är unik och ett viktigt steg för såväl sjukhuset som regionen och Sverige för att öka kunskapen och förmågan att hantera särskilda händelser, kriser och katastrofer.

Ansökningsperiod är 31 januari – 5 mars 2024.

Läs mer (kräver inloggning till VGR:s intranät): Utbildningsprogram inom beredskap och katastrofmedicin för läkare – Sahlgrenska Universitetssjukhuset (vgregion.se)

Utbildningen är framtagen under ledning av Utbildningsenhet FoUUI på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, av styrgruppen Viktor Glantz, projektledare, Jonas Zimmerman, kursledare Joakim Björås, utbildningschef Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Diana Swolin-Eide, FoUUI-chef Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Centrum för katastrofmedicin vid Göteborgs universitet är ett kunskapscentrum på uppdrag av Socialstyrelsen med inriktningen – totalförsvar. Forskningen bedrivs inom: Prehospital vård vid komplexa skadeområden och Traumatologi. I centrumet ingår forskare från Chalmers, Högskolan i Borås, Försvarsmedicincentrum, andra fakulteter inom GU samt Sahlgrenska universitetssjukhuset och flera regionala sjukhus.

Text: Patrik Centerwall
Publicerad: 06 februari 2024 15:34
Uppdaterad: 12 februari 2024 09:10
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.