21 april, 2022

Bäst i landet på klinisk forskning

Sahlgrenska Universitetssjukhuset blev, tillsammans med Västra Götalandsregionen och Göteborgs Universitet, rankat som bäst i landet på klinisk forskning i Vetenskapsrådets senaste utvärdering av den kliniska forskningens kvalitet i ALF-regionerna.

Behandling pågår på Reproduktionsmedicin - ett område där Sahlgrenska Universitetssjukhuset bedriver, och har bedrivit, framgångsrik forskning. Bild: Johanna Ewald St Michaels.

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset är forskningen en integrerad del i vardagen – och en möjlig karriärväg för medarbetarna.

– Det görs betydande insatser där sjukhusledningen bland annat har satsat på att möjliggöra forskning och ge lönepåslag till medarbetare som forskar. Det bär frukt, säger Kristina Eriksson, professor  i viral immunpatologi vid Göteborgs universitet och ALF-strateg på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Kristina Eriksson.
Bild: Johan Wingborg.

Vetenskapsrådets första utvärdering av de sju regioner som omfattas av ALF-avtalet, presenterades 2018. Den är uppdelad på tre huvudområden: Den vetenskapliga produktionens kvalitet, forskningens kliniska betydelse och samhällsnytta och forskningens förutsättningar.

ALF-region Västra Götaland fick högsta betyg på första och tredje punkten, vilket sammantaget gav bäst resultat av alla regioner.

– Våra kliniska publikationer har ett enormt genomslag, de kommer in i fina tidskrifter och blir frekvent citerade. Vetenskapsrådet mäter man hur mycket vi publicerar, hur välciterat det är och sedan läser en expertpanel ett urval av våra arbeten, säger Kristina Eriksson.

Stöttar alla steg i forskarkarriären

Dessutom finns starka incitament för medarbetare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset att forska, vilket ligger till grund för det höga betyget gällande forskningens förutsättningar, konstaterar hon. Bland annat erbjuds betald prova-på-forskning för alla hälsoprofessioner, ALF-finansierade halvtidstjänster för doktorander, nydisputerade och nyblivna docenter, schemalagd forskningstid och särskilda satsningar för yngre forskare via Gothia Forum. Disputerade medarbetare och docenter erbjuds lönepåslag. 

– Vi försöker stötta alla steg i en forskarkarriär, säger Kristina Eriksson.

Läs mer: Tre unga kliniska forskare om olika sätt att forska på

Finns det några forskningsområden som står ut extra i ALF-region Västra Götaland?

– Vi är spets i obstetrik och gynekologi och så är vi väldigt bra på psykiatri, för att nämna några. Sen har vår sjukhusledning satsat mycket på samarbetet med GU, Chalmers och näringslivet och varit snabba på det tekniska området.

Läs mer: Så fick kvinnokliniken en stark forskningskultur

Vetenskapsrådet jobbar nu med nästa utvärdering av den kliniska forskningens kvalitet i ALF-regionerna. Den skulle egentligen ha genomförts förra året och rapporterats i mars 2022, men har på grund av pandemin skjutits upp till mars 2023.

– Huvudsyftet med den här utvärderingen är att belysa svensk klinisk forskning, så att hela nationen har chans att ta del av goda exempel och utvecklas. Sen är det också så att tjugo procent av ALF-medlen ska fördelas på basen av den här utvärderingen, berättar Jeanette Johansen, medicine doktor och ansvarig för ALF-kansliet på Vetenskapsrådet.

I internationella jämförelser står sig svensk klinisk forskning stark både vad gäller publikationer och citeringsgrad. Det visar Forskningsbarometern för 2021, som Vetenskapsrådet sammanställer.

Men trots goda betyg, finns utvecklingsområden.

– Vi behöver bli bättre på att samverka inom landet. Det finns forskargrupper i alla delar av landet som kan jobba med samma sak, men inte i samarbete utan de konkurrerar. Det är vårt land för litet för, säger Jeanette Johansen.

Fakta ALF-avtalet

ALF är en förkortning för ”Avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården”. ALF-avtal finns mellan staten och de sju regioner där det finns universitet med medicinsk fakultet (läkarutbildning). Dessa universitet ska respektive region teckna regionala ALF-avtal med (i enlighet med det nationella ALF-avtalet).

I avtalet står att 20 procent av ALF-ersättningen för klinisk forskning ska fördelas på basis av forskningens kvalitet. Fördelningen av medlen utgår från resultaten från Vetenskapsrådets utvärdering.

LÄS MER: Utvärdering av den kliniska forskningens kvalitet i ALF-regionerna

Text: Karin Eurenius
Publicerad: 21 april 2022 08:22
Uppdaterad: 21 april 2022 09:33
Kategori: Forskning

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.