20 september, 2023

Satsning på CIVA: förbindelsesjuksköterskor

I snart ett år har patienter som vårdats på Sveriges största intensivvårdsavdelning fått en mer sömlös och säker övergång till nästa vårdnivå. Erfarenhet och forskning ligger till grund för satsningen på förbindelsesjuksköterskor på CIVA, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

- Vi måste kunna ta emot och då måste vi kunna lämna vidare patienterna på ett bra sätt, säger vårdenhetschef Erika Backlund Jansson. Bild: Marie Ullnert.

Allt började med att Linda Sjöholm och Cecilia Fors, specialistsjuksköterskor och ansvariga för mobil intensivvårdsgrupp (MIG) på CIVA, undersökte vilka faktorer som kunde öka patientsäkerheten när en patient går från intensivvården till vårdavdelning.

Det är ett stort steg att gå från intensivvården till en vanlig vårdavdelning, men patienterna måste hela tiden vidare i kedjan. CIVA utgör en avgörande bastion i Sahlgrenska Universitetssjukhusets uppdrag som sista utposten. På CIVA måste det alltid finnas plats för hela regionens och ibland nationens svårast sjuka människor.

– Vi måste kunna ta emot och då måste vi kunna lämna vidare patienterna på ett bra sätt, säger vårdenhetschef Erika Backlund Jansson.

Att via en förbindelsesjuksköterska behålla kontakten mellan intensivvården och vårdavdelningen de första dygnen efter flytt, hade internationellt visat sig vara en framgångsfaktor.

Två iva-sjuksköterskor som ler.

LÄS MER: Elin Yregård och Cathrin Höckenström är förbindelsesjuksköterskor på CIVA.

Samarbete med Australien

För att kunna pröva en motsvarande modell i Sverige bildades en forskargrupp med sjuksköterskor från Sahlgrenska, Göteborgs universitet och Australien som erhöll drygt 700 000 kronor i regionala forskningsanslag för att testköra olika metoder för ökad patientsäkerhet på CIVA.

– Dels tog vi fram utskrivningskriterier med checklistor för att patienterna skulle vara bättre förberedda för vårdavdelningen, dels handplockade vi socialt kompetenta specialistsjuksköterskor för att under fyra månader arbeta som förbindelsesjuksköterskor, berättar Linda Sjöholm.

Försöket genomfördes tillsammans med några av de vårdavdelningar dit flest patienter skrevs ut, bland annat kirurgi och medicin.

Förbindelsesjuksköterskorna visade sig snart kunna fylla flera viktiga roller. De fungerade som ett stöd och en trygghet för såväl patienten, som vårdavdelningens medarbetare och inte minst de närstående.

– Närstående upplever ofta en stor oro när patienten flyttas från IVA, lämnar den nära övervakningen och hamnar på eget rum, ibland fortfarande uppkopplad med många slangar, säger Linda Sjöholm.

Fakta: Förbindelsesjuksköterska på CIVA

Uppdraget är att överbrygga vårdnivåskillnader mellan CIVA och vårdavdelning.

Förbindelsesjuksköterskorna på sjukhuset arbetar på CIVA och försörjer avdelningarna på Sahlgrenska-tomten.

De finns på plats kl 10-18 alla dagar.

Patienterna väljs ut utifrån tre kriterier: De ska ha vårdats längre än tre dygn, de ska ha särskilda omvårdnadsbehov och/eller de ska ha NEWS-poäng över 5 (NEWS mäter vissa vitalparametrar).

Patienterna följs upp under tre dygn, två gånger per dag, en gång på förmiddagen och en på eftermiddagen.

Hur långa besöken blir beror på patientens och vårdavdelningens behov.

2016 fanns förbindelsesjuksköterskor på plats i fyra månader. Nu finns de på plats under hela 2023.

Inspirationen kom från framför allt Australien som är ett föregångsland när det gäller kopplingarna mellan intensivvård och vanlig vård. Där har man länge haft det som kallas ”liason nurses” i de team som arbetar med övergången.

Flera vetenskapliga artiklar har skrivits

Lotta Johansson, intensivvårdssjuksköterska beskriver den gedigna planeringen som en framgångsfaktor.

– Vi har noga valt metoder för att testa och utvärdera idén på ett vetenskapligt korrekt sätt innan förbindelsesjuksköterskorna implementerades i verksamheten, säger hon.

Projektet har genererat ett flertal studentarbeten och två vetenskapliga artiklar som alla beskriver och utvärderar modellen som 2016 prövades på Sahlgrenska. Fokus har legat på hur patienter, närstående och sjuksköterskor på mottagande vårdavdelning upplevde förbindelsesjuksköterskornas insatser.

Två heltidstjänster under ett helt år

Trots att försöket 2016 föll väl ut dröjde det några år innan det åter togs upp. Inte minst för att pandemin kom emellan.

Men under hösten 2022 var Linda Sjöholm runt på alla vårdavdelningar på Sahlgrenska sjukhuset och informerade om arbetet.

– Vi förde fram att det inte bara var till nytta för patienten utan att det också skulle kunna stärka slutenvården som helhet och skapa en ny attraktivitet i sjuksköterskeyrket, säger Erika Backlund Jansson.

CIVA fick områdesspecifika pengar för att finansiera sammanlagt två heltider under ett helt år, 2023.

– Vi började med två förbindelsesjuksköterskor, eftersom arbetet innebär en stor omställning för avdelningarna och vi tänkte att det var bra att de fick lära känna två åt gången, säger Erika Backlund Jansson.

Vill forska mer

Efter ett sommaruppehåll är det snart sex förbindelsesjuksköterskor på banan. Sedan måndagen den 11 september finns de på plats alla veckans dagar.

– Vi har hittills i år kunnat se att förbindelsesjuksköterskornas växlande roll hittills sammanfallit väldigt bra med växlingen i intensitet på IVA. När det är väldigt tungt på IVA skriver vi inte ut och då kan förbindelsesjuksköterskorna vara kvar som stöd på IVA. När många skrivs ut till vårdavdelningar leder det till mer uppföljningsarbete för förbindelsesjuksköterskorna, men då har vi det också lite lugnare på IVA, säger Erika Backlund Jansson.

Det finns i dagsläget inget beslutat kring fortsättningen efter årsskiftet, men under 2023 hoppas CIVA inte bara kunna förbättra nuet utan också genom forskning lägga en evidensbaserad grund för en fortsättning.

Hittills har det huvudsakligen gjorts kvalitativa utvärderingar. Problemet har varit att hitta kvantitativa sätt att mäta. Det kräver inte bara volymer i underlaget utan även relevanta indikatorer.

”Vi behöver hitta en variation i arbetsuppgifter”

Även om konceptet med förbindelsesjuksköterskor finns på andra intensivvårdsavdelningar runtom i landet, är CIVA den klart största, vilket kräver en tydlig struktur.

– Struktur lägger grund för forskning och det har blivit upprinnelsen till att vi nu spånar nu på nya projekt, där vi kan titta på vad förbindelsesjuksköterskor faktiskt leder till, säger Sepideh Olausson, specialistsjuksköterska och universitetslektor som kombinerar sin tjänst på AnOpIVA med forskning.

Förutom det stöd som förbindelsesköterskorna blir för medarbetare på vårdavdelningarna skapar de nya möjligheter även internt på CIVA.

– Hur roligt det än är att arbeta inom intensivvården är det också tungt emellanåt. Vi behöver hitta en variation i arbetsuppgifter. Det är inte minst viktigt i rekryteringen, säger Erika Backlund Jansson.

Text: Hanna Björnheden
Publicerad: 20 september 2023 10:09
Uppdaterad: 21 september 2023 09:12
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.